Digitalansökan

Steg 1/3
Registera dig Hälsodeklaration Slutfört ansökan

Allmän information

Personnummer: (Exempel: 19751209-1234)

Förnamn

Efternamn

E-mail

Närmast anhörig (namn, telnr)


Födelseland
Sverige
Om annat, vilket?
Telefon bostad (även riktnr)

Mobilnummer

Telefon arbete (även riktnr)

Gatuadress

Postnummer

Ort

Länskod/län

JAG SÖKER TILL

Rangordna dina val med siffror (1, 2, 3...)

ALLMÄN KURS

 • Inriktning Friskvård
 • Inriktning Kultur/Kreativ media
 • Inriktning Motion och Idrott
 • Grundskolenivå

PROFILKURSER

 • Bergs- & Forsguide Internationell yrkesutbildning
 • Funktionsnedsättning i det nutida samhället (50 % på distans)
 • Hälsa/Friskvård – hälsoutvecklare och massageterapeut
 • KHD – konsthantverk/design
 • KHD/Y - Yrkesutbildning
 • Safari & vildmark Internationell yrkesutbildning
 • Turism, rekreation och service

UTBILDNING

 • Grundskola/folkskola
 • Läsåren
 • -
 • Gymnasieskola,linje/program
  (OBS! Betygskopior måste bifogas)
 • Läsåren
 • -

ANSTÄLLNINGAR

 • Arbetsgivare, arbetsuppgift
 • Tidsperiod
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

REFERENSER

 • Namn
 • Telefon

ÖVRIG INFORMATION

Önskar du bo på skolans internat?
 • Ja
 • Nej

Äter du specialkost?
 • Ja
 • Nej

Om ja, vilken?

BIFOGA MERITDOKUMENT

Personligt Brev

 • Ja
 • Nej
Du kan välja att bifoga dina dokument elektroniskt eller att skicka in dem via post.
Filerna som bifogas ska vara i .pdf-, .rtf- eller .txt-format.
För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi:

• Personbevis för studier (får du genom Lokala skattemyndigheten),
• Betygskopior från arbete och studier,

Personbevis


BetygskopiorSKICKA MERITDOKUMENT TILL:
Grimslövs folkhögskola
340 32 Grimslöv

CSN

Folkhögskolan lämnar uppgifter om dina studieresultat direkt till CSN. Därför ska du inte bifoga CSN:s blankett 2406 ”Redovisning av studieresultat” till din ansökan.

Jag är intresserad av att söka studiemedel
 • Ja
 • Nej
När du kryssar i rutan skickar vi dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. Cirka två veckor efter att du fått ditt antagningsbesked får du information och en personlig kod från CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns i Mina sidor på www.csn.se.
Steg 2/3
Registera dig Hälsodeklaration Slutför ansökan
Det är viktigt för skolan att vi känner till om du har, eller har haft, sjukdomar med mera som gör att du kan behöva särskilt stöd eller att särskild hänsyn visas. Har du haft drogproblem måste du ha varit drogfri minst ett år innan du kan antas till folkhögskolan. Hälsodeklarationen behandlas konfidentiellt.
Vid Ja-svar, beskriv ditt hälsotillstånd lite närmare.
 • Allergi?
 • Nej Ja
 • Om ja, vilken typ av allergi och medicin?
 • Diabetes?
 • Nej Ja
 • Om ja, vilken medicin används?
 • Funktionsnedsättning?
  T.ex. syn- eller hörselnedsättning, rörelsehinder, dyslexi.
 • Nej Ja
 • Om ja, vilket/vilka?
 • Epilepsi?
 • Nej Ja
 • Om ja, vilken medicin används?
 • Psykiska besvär?
  T.ex. ätstörning, depression, panikångest, sömnsvårigheter.
 • Nej Ja
 • Om ja, vilket/vilka? Vilken medicin används?
 • Annan allvarlig sjukdom?
 • Nej Ja
 • Om ja, vilken? Vilken medicin används?
 • Använder medicin?
 • Nej Ja
 • Om ja, vilken?
 • Röker?
 • Nej Ja
 • Dricker alkohol?
 • Aldrig
 • 1 gång/månad eller mer sällan
 • 2–4 ggr/månad
 • 2–3 ggr/vecka
 • Har du använt andra droger det senaste året?
 • Nej Ja
 • Något annat som rör din hälsa och som är viktigt för skolan att känna till?
 • Nej Ja
 • Om ja, Vad?
LÄKARE/FUNKTION SOM DU HÅLLER KONTAKT MED
Namn, funktion

Tjänstgöringsställe

Telefon
Vid eventuell diagnos, var vänlig och bifoga kopia på utlåtandet.

Lägga till ytterligare
Steg 3/3
Registera dig Hälsodeklaration Slutför ansökan

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats är riktiga och jag är införstådd med att vilseledande uppgifter kan påverka rätten att delta i den sökta utbildningen. Jag medger att de läkare jag anlitat och läkare vid de sjukhus där jag undersökts eller vårdats får lämna upplysningar om mitt hälsotillstånd till kurator.


Klicka "Ja" för att godkänna uppgifterna i din ansökan.
Underskrift
Datum: 2017-09-21 01:29:52 Ort:
Personnr: Namnteckning:
Observera att samtliga personuppgifter som anges i denna ansökan enbart kommer att användas för administration i samband med utbildningen på skolan och till CSN/FBR. Den som registrerats har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan få veta om personuppgifterna behandlas eller ej. Skolan ska efter skriftlig begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifter.