Engelska 5

Målgrupp: Deltagare som saknar behörighet motsvarande Engelska 5/kurs A i gymnasieskolan samt deltagare som trots formell behörighet inte är nöjda med sina kunskaper i engelska.

Omfattning: 3 klocktimmar per vecka

Syfte
Syftet med undervisningen är:

 • att deltagaren ska kunna kommunicera på engelska i tal och skrift (vilket inte bara innebär ”fluency” utan även en grammatiskt korrekt språkbehandling) samt kunna anpassa språket efter situationen
 • att deltagaren ska kunna förstå talad och skriven engelska samt ha förmåga att tolka innehållet
 • att utöka ordförrådet
 •  att förbättra hörförståelsen
 • att ge kunskaper om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga områden
 • att stimulera lusten att läsa engelskspråkig skönlitteratur
 • att utveckla deltagarens förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning
 • att utveckla förmågan att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra.

 

Målsättning
Efter genomgången kurs skall deltagaren

 • vilja, våga och kunna aktivt delta i samtal om bekanta ämnen samt utbyta information och personliga åsikter
 •  kunna uttrycka sig sammanhängande och någorlunda korrekt i skrift för att informera, instruera, argumentera och uttrycka känslor och värderingar samt ha förmåga att bearbeta och förbättra den egna produktionen
 • kunna förstå huvudinnehållet i autentiskt tal och skrift
 • ha kunskaper om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga områden och kunna använda dessa kunskaper för att jämföra kulture, kunna medvetet använda och utvärdera inlärningssätt som befrämjar inlärningen
 • kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt därvid dra slutsatser av sitt arbete

Arbetsformer
Arbetet innefattar fyra huvudmoment – att

 • läsa: Texter på engelska av varierad karaktär läses och genomarbetas på olika sätt.
 • tala: Uttal och muntlig kommunikation tränas bl a genom dialoger, diskussioner, högläsning, och redovisningar.
 • höra: Hörförståelse tränas genom att deltagare aktivt får lyssna på (ibland även se) och därefter jobba med berättelser, texter, musik, ra-dioprogram, film m.m.
 • skriva: Skrivträning i form av fri skrivning, dialoger, stavningsträning, dataprogram, översättningsövningar samt grammatikövningar efter genomgång och repetition av grammatiken

Examination
Examination sker genom muntliga och skriftliga prov och andra typer av uppgifter fortlöpande under året.

Litteratur
Lärobok samt ev. övningsbok för engelska, kurs 5
Kortfattad engelsk grammatik/övningsbok
Kompletterande texter från olika källor