Engelska 6

Målgrupp: Deltagare som saknar behörighet motsvarande engelska 6/kurs B i gymnasieskolan samt deltagare som trots formell behörighet inte är nöjda med sina kunskaper i engelska.

Omfattning: 3 klocktimmar per vecka

Syfte
Syftet med undervisningen är:

 • att ge fördjupade kunskaper i engelska både i tal och skrift
 • att deltagaren ska kunna kommunicera i tal och skrift (vilket inte bara innebär ”fluency” utan även en grammatiskt korrekt språkbehandling) samt kunna anpassa språket efter situationer
 • att utöka ordförrådet
 • att förbättra hörförståelsen
 • att ge kunskaper om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga områden
 • att stimulera lusten att läsa engelskspråkig skönlitteratur
 • att utveckla deltagarens förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning
 • att utveckla förmågan att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra

Målsättning
Efter genomgången kurs skall deltagaren betrakta engelska som ett naturligt redskap för att skaffa sig information och kunskaper. Deltagare ska

 • kunna ge information, inleda och aktivt delta i samtal och diskussioner, samt ha förmåga att hålla samtalet vid liv
 • kunna samtala om och diskutera egna erfarenheter, områden med anknytning till utbildning och arbetsliv, aktuella frågor, sociala och kulturella företeelser
 • kunna använda språket muntligt för att beskriva, berätta och argumentera
 • ha förmåga att skriftligt presentera ett innehåll på ett klart och väl strukturerat sätt samt kunna uttrycka sig varierat, personligt och med anpassning till mottagare och situation
 • kunna muntligt och skriftligt sammanfatta och kommentera olika slags texter, särskilt sådana som anknyter till intresseområden eller till studieinriktning
 • kunna förstå tal och tillgodogöra sig otextad film från olika delar av den engelskspråkiga världen
 • kunna med god förståelse läsa, sammanfatta och kommentera samtida skönlitteratur samt med hjälp av ordbok även äldre brittisk och amerikansk skönlitteratur
 • ha grundläggande orientering om brittisk och amerikansk litteratur från olika epoker
 • ha fördjupade kunskaper om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga länder
 • kunna presentera aspekter av den egna kulturen och det egna landet med tanke på personer med en annan kulturell bakgrund
 • ha god vana att använda grammatik och olika hjälpmedel för informationssökning samt kritiskt granska och analysera information från olika källor
 • kunna utvärdera sitt arbete som ett led i att förändra och förbättra sitt lärande

Arbetsformer
Arbetet innefattar fyra huvudmoment – att

 • läsa: Texter på engelska av varierad karaktär läses och genomarbetas på olika sätt. En roman läses och diskuteras gemensamt. Varje elev läser och redovisar dessutom ytterligare en roman.
 • tala: Uttal och muntlig kommunikation tränas bl a genom dialoger, diskuss-ioner, högläsning och redovisningar. Minst två längre och några kortare anföranden presenteras av eleverna.
 • höra/se: Hörförståelse tränas genom att deltagare aktivt får lyssna på och därefter jobba med berättelser, texter, musik och radioprogram, se film mm.
 • skriva: Skrivträning i form av fri skrivning, dialoger, stavningsträning, data-program, översättningsövningar samt grammatikövningar efter noggrann genomgång och repetition av grammatik och fonetik

Examination
Examination sker genom muntliga och skriftliga prov och andra typer av uppgifter fortlöpande under året.

Litteratur
Ev. lärobok och övningsbok för engelska, kurs 6
Hargeviks engelska grammatik och övningsbok till grammatiken
Två moderna romaner
Kompletterande texter från olika källor