Engelska 7

Målgrupp: Deltagare som tidigare har läst engelska 6/kurs B på gymnasieskola eller folkhögskola samt deltagare som trots formell behörighet vill fördjupa sina kunskaper i engelska.

(ger möjlighet till särskild behörighet)

Syfte
Syftet med undervisningen är att:

 • deltagaren ska kunna förstå talad och skriven engelska, samt kunna kommentara och tolka innehållet,
  deltagaren ska kunna kommunicera på ett flytande och grammatiskt korrekt sätt, samt kunna anpassa språket efter situationen,
 • utöka ordförrådet,
 • förbättra hörförståelsen,
 • stimulera lusten att läsa engelskspråkig skönlitteratur,
 • ge kunskaper om kulturtraditioner, politiska och sociala förhållanden, samhällsfrågor samt etiska och existentiella frågor i olika delar av världen där engelska används,
 • träna deltagaren i att förstå och bearbeta vetenskaplig litteratur och fackspråk på engelska inom valda fördjupnings- eller arbetsområden,
 • utveckla deltagarens förmåga att reflektera över och ta ansvar för egen språkinlärning,
 • utveckla förmågan att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra.

Målsättning
Efter genomgången kurs skall deltagaren

 • betrakta engelska som ett naturligt redskap för att skaffa sig information och kunskaper, och för att kommunicera muntligt och skriftligt i olika sammanhang,
 • kunna förstå tal från olika delar av den engelskspråkiga världen, även med social och dialektal färgning, samt även längre sekvenser där innehållet kan vara av relativt teoretisk karaktär,
 • kunna läsa, sammanfatta och kommentera samtida skönlitteratur samt med hjälp av ordbok även äldre skönlitteratur,
 • kunna sammanfatta, sammanställa och kommentera olika slags texter, särskilt texter av vetenskaplig eller yrkesmässig karaktär som anknyter till intresseområden eller till studieinriktning
 • kunna presentera ett innehåll på ett klart och väl strukturerat sätt samt kunna uttrycka sig varierat, personligt och med anpassning till mottagare och situation,
 • kunna använda grundläggande retoriska strategier för att informera, argumentera och motivera sina åsikter i samtal och diskussioner om egna erfarenheter, aktuella frågor, sociala och kulturella företeelser, inklusive förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetsliv,
 • ha fördjupade kunskaper om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga länder,
 •  ha god vana att använda grammatik och olika hjälpmedel, inklusive modern teknik, för informationssökning och bearbetning, samt kritiskt granska, analysera, strukturera och ange källförteckning från olika källor,
 • kunna utvärdera sitt arbete som ett led i att förändra och förbättra sitt lärande.

Arbetsformer
Arbetet innefattar fyra huvudmoment
Läsförmågan tränas genom att samtida och äldre skönlitteratur inom olika genrer, formella och informella dokument och vetenskapliga texter på engelska av varierad karaktär läses och genomarbetas på olika sätt. Varje elev läser och redovisar minst en fördjupande artikel och en roman.

Uttal och retorik tränas bl a genom högläsning, redovisningar, informella konversation och strukturerade debatter. Minst två längre anföranden presenteras av eleverna.

Hörförståelse tränas genom att deltagarna aktivt får lyssna på och därefter jobba med berättelser, musik, radioprogram, reportage, spelfilmer, föreläs-ningar mm av formell och informell karaktär och på olika dialekter.

Skrivträning sker i form av stavningsträning, översättningsövningar, Anteckningsteknik, rapport- och uppsatsplanering samt processkrivning. Grammatik repeteras vid behov. Minst en rapport eller uppsats ska skrivas.

Examination
Examination sker genom inlämningsuppgifter och skriftliga prov, muntliga presentationer, och andra typer av uppgifter fortlöpande under året.

Litteratur och kursmaterial
Minst en modern roman, olika noveller och exempel på äldre skönlitteratur.
Populärvetenskapliga och andra texter från olika källor.
Radio- och TV program, spelfilmer och föreläsningar inom olika genrer.
Stödpapper och skriftliga övningar.