FlexLär projekt

FlexLär – Flexibelt lärande i samverkan

Projektet pågår under tiden 2013-01-10-2013-12-31 och finansieras av Folkbildningsrådet. Projektledaren är Johanna Jansson och projektet ägs av Grimslövs folkhögskola.

Syfte

Syftet med projektet – Flexibelt lärande i samverkan – är att undersöka och prova oss fram hur flexibelt lärande kan organiseras och genomföras så att vi kan nå människor som idag inte kan delta i folkhögskolans allmänna kurs. Syftet är dels att utveckla en modell för flexibelt lärande och därmed kunna erbjuda gymnasiegemensamma ämnen på distans, dels att ge ökad kunskap om de möjligheter som digitala medier ger.  Syftet är också att skapa förutsättningar för effektiv inlärning för deltagare. Inlärningen är sist och slutligen inte beroende av tekniken, men den friheten som flexibelt lärande med hjälp av digitala medier ger, kan öka motivationen hos den som ska lära sig. Vi är var och en beroende av motivation och vi är mest motiverade att läsa då vi inser att vi behöver en viss färdighet eller behöver en bättre förståelse för att kunna hänga med utvecklingen. Flexibelt lärande kan bidra till att inlärningen effektiviseras när deltagaren kan lära sig just när hon/han upplever att han/hon behöver lära sig något. E- learning, d.v.s. inlärning med hjälp av Informations- och kommunikationsteknik kan befrämja lärandet.

Målet

Målet för projektet är att skapa en modell som kan användas för samtliga gymnasiegemensamma ämnen och som är anpassad dels till flexibelt lärande, dels till den tilltänkta målgruppen. Efter att projektet är genomfört ska vi ha en färdig modell som också har testats med en deltagargrupp. Vidare är målet att erfarenheter som projektet ger, ska implementeras till folkhögskolans befintliga verksamhet och därmed kunna fortleva i skolans reguljära verksamhet. Flexibelt lärande kan kombineras med närundervisning, eller erbjudas som ett alternativ till närundervisningen.   Målet är också lärares lärande som i sin tur kan leda till organisationsutveckling.

Genomförande

Genom att utveckla en modell för flexibelt lärande avser vi att få fram adekvata metoder för att skapa och sprida innehåll för studier med hjälp av digitala medier.  Projektet ska också resultera till att den digitala tillgängligheten för målgrupper äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med annan kulturell och språklig bakgrund ska öka. Detta kan leda till att även dessa målgrupper kan delta i som Grimslövs folkhögskola ger.

Målgrupp

Målgruppen är människor med fysisk, psykisk, social eller språklig funktionsnedsättning eller personer som inte har möjlighet att bo på vårt internat och samtidigt är förhindrade av någon anledning att resa till vår skola.