Historia 1

Historiskt perspektiv – från förhistoria till efterkrigstid
Syfte och huvudmoment

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar.
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser (migrat-ion, fredssträvanden, resursfördelning, välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter).
  • Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och förändringsprocesser (befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling, människors värde, könsmönster) och olika historiska förklaringar till dem.
  • Historiskt källmaterial. Olika perspektiv utifrån t ex social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källhistoriska kriterier och metoder.
  • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter och som medel för påverkan i aktuella konflikter.

Arbetsformer
Lektionsundervisning, grupp- och fördjupningsarbeten med muntlig redovisning. Kunskapstest, muntligt och skriftligt

Redovinsing

– muntlig presentation
– att skriva
– användandet av datorprogram som Word och PowerPoint

Litteratur
Huvudbok: väljs läsårsvis
Referenslitteratur