Språkutbildning med medicinsk inriktning

Språkutbildning för utländsk sjukvårdpersonal är en kvalificerad språk­utbildning som syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskaper i svenska språket.

Deltagaren ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och yrkesliv. Utbildningen planeras och utformas tillsammans med deltagaren.  Utbildningen kombineras med arbets­plats­förlagd utbildning och därmed utformas den teoretiska utbildnings­delen flexibelt.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som har en läkar- eller sjuksköterske­examen från ett utomeuropeiskt land.

Utbildningens mål och karaktär

Målet för utbildningen är att deltagaren ska utveckla:

  • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
  • sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika samman­hang,
  • ett gott uttal,
  • sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel,
  • sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer,
  • insikter i hur man lär sig språk, och
  • inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling.

Utbildningen karaktäriseras av att deltagaren utvecklar en kommunikativ språk­förmåga. Den kommunikativa språkförmågan innefattar olika kompetenser som samverkar och kompletterar varandra. En kommu­nikativ språkförmåga förutsätter därför både tillgång till ett språkligt system och kunskaper om hur detta system används. Kunskap om det språkliga systemet innefattar ord, fraser, uttal och grammatiska strukturer, medan kunskap om språkanvändningen handlar om hur man bygger upp en text och gör funktionella språkliga val och anpassningar i förhållande till mottagare och syfte. En viktig kompetens är även att kunna använda strategier för att på det mest effektiva sättet få fram sitt budskap. Inom utbildningen ska deltagaren utveckla sin medvetenhet om hur språkinlärning går till och sin insikt i det egna lärandet.

Målet är att kunna kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, utifrån de behoven som yrkeslivet ställer. Deltagaren ska få kunskaper och färdigheter av olika slag för att kunna göra relevanta språkliga val i förhållande till den aktuella kommunikativa situationen. Deltagaren ska också utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige.

Kursanvarig och lärare Eva Arrhenius

E-post