Hälsokraftigt ledarskap

Personer som går på en landsväg

”En inspirerande kurs för chefen i att öka förståelsen för hälsofrågor samt att främja hälsan hos medarbetare”

Syfte

Kursen vänder sig till chefer.
Kursen ska ge chefer i utsatt läge redskap att dels utveckla sin egen hälsa, dels att öka förståelsen för hälsofrågor och främja hälsan hos medarbetarna.

Detta ingår i kursen

1 hälsoprofilbedömning per kursdeltagare.
Kursmaterial (böcker, CD-skivor, pärm och stencilmaterial). Lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika, en övernattning med frukost och middag.

Återträff

Träff 8 ca 1 år efter avslutning

Kursinnehåll

Hälsopromotion

Hälsodefinitioner, hälsomodeller och hälsopolicy
Individuella behov

Hälsovanor och friskfaktorer

Arbetsplatsen som arena, verktyg för hälsofrämjande arbete
Hälsoprofilbedömning som metod

Motionslära

Vardagsmotion, konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning

Teori och praktik

Motionsvanor
Attityder till motion

Näringslära

Vanor och ovanor
Viktproblematik

Stresshantering

Avslappningsmetoder (Progressiv avslappning, visualisering, andningsövningar)
Arbetsliv i förändring, skickligt genomförda verksamhetsutvecklingar
Att förstå stressreaktioner, vad stressar oss, stresstålighet
Stress i arbetslivet, psykosocial arbetsmiljö
Stress i hela livssituationen
Emotionell utmattning, utmattningsdepression,
arbetsrelaterad utmattning, utbrändhet och rehabilitering
Vad chefen behöver veta om rehabilitering
Vardagstips för stressreducering

Praktiskt ledarskap

Programmet är inriktat på dialog, reflektion och erfarenhetsutbyte
samt praktiska övningar

Planering

Kursintroduktion, projektplanering, redovisning,
uppföljning och utvärdering

Genomförande

Hälsoprofilbedömning

Med hjälp av Sveriges mest använda metod för nulägesanalys och hälsoutveckling ”Hälsoprofilbedömning” (Gunnar Andersson / Sture Malmgren) gör du en bedömning av ditt nuvarande hälsoläge och sätter upp utvecklingsmål för hela kurstiden. Vid kursens slut följs du upp med en ny hälsoprofilbedömning.

Processtänkande

Vid varje träff sätter du personliga mål för tiden fram till nästa träff. Vissa uppgifter blir du uppmanad att göra men allt sker givetvis under eget ansvar. Att förändra vanor tar lång tid och måste ske i den vardagliga miljön, inte i en speciell kursmiljö. Detta är anledningen till att kursdagarna är utspridda över ca. 35 veckor. Under den sista tredjedelen av kursen gör du ett projektarbete i förebyggande hälsoarbete på din arbetsplats.

Metodik

Ny kunskapspåfyllning under kursträffarna.
Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.
Eget arbete mellan kursträffarna.
Personligt ansvar.
Stimulans utifrån för att driva processen framåt och för att motivationen ska bibehållas.
Stöd av gruppen.
Nätverk byggs för framtida bruk

Pedagogik

Föreläsningar
Aktiviteter – prova på – lär med hela kroppen och alla sinnena
Gruppdiskussioner
Ta tillvara den samlade erfarenheten
Omsätta teori i en handlingsplan som genomförs på den egna arbetsplatsen

Projektarbete

Under den senare delen av kursen genomför du ett projektarbete i hälsoutveckling på sin arbetsplats. Projektet redovisas skriftligt och muntligt för övriga kursdeltagare under träff sju och följs upp under träff åtta.