Religionskunskap 2

Syfte

Deltagarna ska bredda, fördjupa och utveckla sina kunskaper om religioner, livså-skådningar och etiska förhållningssätt och om olika tolkningar när det gäller dessa. Undervisningen tar sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållning och människors olikheter. Deltagarna ges möjlighet att utveckla en beredskap och förståelse för livet i ett samhälle präglat av mångfald. Deltagarna ges möjlighet att diskutera relationen mellan religion och vetenskap och hur denna kan tolkas och uppfattas. Deltagarna ska utveckla kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. Deltagarna ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.

Innehåll

  • Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna.
  • Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald.
  • Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet.
  • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap, hur dessa kan komma till uttryck och vad de kan betyda för individens förståelse av sig själv och sin omvärld.
  • Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer.

Mål

Deltagaren ska utveckla

  • förmågan att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv
  • kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar
  • kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmågan att analysera dessa
  • förmågan att använda etiska begrepp, teorier och modeller
  • förmågan att undersöka och analysera etiska frågor inom de olika religionerna samt andra livsåskådningar