Religionskunskap 1

Syfte
Deltagarna ska bredda, fördjupa och utveckla sina kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och om olika tolkningar när det gäller dessa. Undervisningen tar sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållning och människors olikheter. Deltagarna ges möjlighet att utveckla en beredskap och förståelse för livet i ett samhälle präglat av mångfald. Deltagarna ges möjlighet att diskutera relationen mellan religion och vetenskap och hur denna kan tolkas och uppfattas. Deltagarna ska utveckla kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. Deltagarna ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.

Innehåll

 • Världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig i uttryck för individer och grupper i samtiden i Sverige och i omvärlden.
 • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
 • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
 • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i relation till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.
 • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
 • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.
 • Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett samhälle kan vara.
 • Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i världsreligionerna, livsåskådningar och deltagarnas egna ställningstaganden.

Mål

Deltagarna ska utveckla

 • förmågan att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv
 • kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar
 • kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmågan att analysera dessa
 • förmågan att använda etiska begrepp, teorier och modeller
 • förmågan att undersöka och analysera etiska frågor inom de olika religionerna samt andra livsåskådningar