Samhällskunskap 1

Syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att deltagarna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människans livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar människor över hela världen. Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Deltagarna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser, och hållbar utveckling sam utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor. Undervisningen ska bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Deltagarna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att söka, strukturera och utifrån ett kritiskt förhållningssätt värdera information
från olika källor samt att dra slutsatser utifrån informationen. Genom undervisningen ska deltagarna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

Innehåll

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och å olika nivåer utifrån lika demokratimedeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.
 • De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller dig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor gruperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
 • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.

 

 

Mål

Deltagaren ska utveckla

 • kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden somt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv
 • kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
 • förmågan att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder
 • förmågan att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet
 • förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer