Samhällskunskap 2

Syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att deltagarna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människans livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar människor över hela världen. Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Deltagarna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser, och hållbar utveckling sam utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor. Undervisningen ska bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Deltagarna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att söka, strukturera och utifrån ett kritiskt förhållningssätt värdera information från olika källor samt att dra slutsatser utifrån informationen. Genom undervisningen ska deltagarna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

Innehåll

  • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
  • Massmediers och Informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.
  • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden.
  • Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter.

Mål

Deltagaren ska utveckla

  • kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden somt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv
  • kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
  • förmågan att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder
  • förmågan att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet
  • förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer