Funktionsnedsättning i det nutida samhället

Spännande kurs om den nya tiden!

Samhället är i förändring, världen krymper, tekniken är på frammarsch, kommunikation tar nya former, informationsflödet ökar och den unga generationen organiserar sig annorlunda och har nya förhållningssätt. Du som vill gå den här kursen är nyfiken och vill hänga med och ta del av en bred omvärldskunskap i ämnet.

Kursen inriktas på funktionsnedsättning i ett nutida samhälle vilket skiljer sig väsentligt från de förutsättningar som fanns bara 20 år tillbaka i tiden. Utgångspunkten i kursen tas i detta nya tänk och är skapad för dig som vill inspireras och höja din kompetens på området. Stort fokus kommer att läggas på utvecklingsfrågor, goda exempel, framgångsfaktorer, förebilder och nya metoder. Vi kommer att gå genom många olika resurser och möjligheter som kan vara till stöd och nytta. Kursen är unik i sitt slag och är ett mycket bra komplement till andra mer klassiska kurser och utbildningar på folkhögskolor, högskolor och universitet. Kursen är också lämplig som fortbildning för dig som redan är yrkesverksam.

Workshop på Grimslövs folkhögskolas distanskurs
Workshop på Grimslövs folkhögskolas distanskurs

Både för yrkesverksamma och själva funktionsnedsatta

Kursen vänder sig både till personer som själva har någon funktionsnedsättning samt personer som är yrkesverksamma inom området. Du som söker är kanske anhörig, arbetar på en myndighet, driver projekt, går i företagsplaner eller är personlig assistent. Entreprenörskap och nytänk kommer att genomsyra kursen och därför kan den vara intressant för dig som bedriver företagande i någon form alternativt projektverksamhet. Kursen är bred och därför passar den även dig som arbetar inom äldrevård och hemtjänst eller med integration, jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

Praktiskt genomförande

Då kursen är på distans så kommer datorn och Internet att användas till stor del som kommunikationsverktyg. Du kommer med jämna mellanrum få digitala uppgiftspaket utsända till dig. Dessa kan innehålla information som ska läsas in, webbfilmer, researchuppgifter, grupparbeten, erfarenhetsutbyten i gruppen med mera. En fysisk träff kommer att genomföras i Växjö. Olika program kommer att användas i kommunikationen och inför kursen kommer du få instruktioner som beskriver installation och användning.

Gruppen som resurs för varandra

Vi ser varje deltagare i kursen som en resursperson som tar med sig erfarenheter från livet och olika yrken samt kunskap som har lästs in. Under kursen kommer olika metoder tillämpas där alla deltagare på olika sätt får dela med sig av det man kan till resten av gruppen. Vidare kommer också vissa arbeten och uppgifter ske tillsammans i mindre grupp där man får samverka med varandra för att lösa uppgiften och få fram det önskade resultatet.

Nytänk, nya arbetssätt och delaktighet

Kursen kommer att vara välkomnande för deltagares egna idéer och förslag på metoder, kunskapsinriktningar och idéer. Detta ökar delaktigheten och skapar just en sådan kurs som varje deltagare kan få ut maximalt av. Vi kommer att använda flera olika nya metoder och arbetssätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att lära, utvecklas och få mer erfarenhet med inriktning på funktionsnedsättning i det nutida samhället.

Utbildningens upplägg

Kursen bygger på olika teman/ämnen som kommer löpa i en viss ordning. Längden på de olika temana kommer att vara 2–3 veckor och överlappning kommer att ske. En bit in i kursen kommer varje deltagare ha ungefär tre pågående teman samtidigt. Vissa områden/förhållningssätt kommer att löpa som en röd tråd och genomsyra hela kursen och alla teman. Nytänkande, entreprenörskap och omvärldsbevakning är tre sådana exempel.

Vad får man ut av kursen?

Ny kunskap, nya erfarenheter, nya idéer, tankar och inspiration. Ett utökat nätverk av personer som alla på olika sätt har anknytning till området funktionsnedsättning. Omvärldsbevakning och kännedom om förebilder och goda exempel. Du blir stärkt och utvecklad i din yrkesroll samt kan få en bra plattform för att utveckla en funktionsnedsättningsinriktad verksamhet vidare. Utöver kurens kontaktperson kommer du att få möta flera andra personer som har sin expertis inom olika närbesläktade områden till funktionsnedsättning.

Distanskursträff i Växjö fylld med inspirerande föreläsningar.
Distanskursträff i Växjö fylld med inspirerande föreläsningar.

Kursinnehåll

Terminologi och begreppsförklaring

Omvärldsbevakning

Framtiden, trender och nyheter

Inspiration, förebilder och goda exempel

Att bedriva idé- och utvecklingsarbete

Resurser runt om i samhället

Nya organisationsformer, arbetssätt och metoder

Informationshantering

Samhällets strukturer och organisering

Företagande och entreprenörskap

Normkritik

Påverkansarbete

Sociala medier

Tillgänglighet i vardagen

Lagar, regler och rättigheter

Ny teknik, nya sätt att kommunicera

Mer information: www.distanskursen.se

På gång

Meny